Είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει κάτω από την «ομπρέλα» του 42 ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προερχόμενα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτής. Επί του παρόντος, αυτοί οι οργανισμοί αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 50.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρα νεολαίας, κ.λπ.) ή ενώσεις (με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, γονέων, επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.) που καλύπτουν όλους τους τομείς μάθησης (τυπική, μη τυπική, άτυπη). Τα μέλη τους προσεγγίζουν αρκετά εκατομμύρια δικαιούχους.
 
Ιδρύθηκε το 2005 και προωθεί ένα όραμα της δια βίου μάθησης που βασίζεται στην ισότητα, την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική τους ανάπτυξη. Λειτουργεί ως χώρος ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των δικτύων μελών της και χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη τους για να συζητήσει και να τροφοδοτήσει τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη φωνή τους. Υπό την έννοια αυτή, το LLLP συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και διάλογο μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.