Μια διαδικασία με την οποία ένα άτομο αφομοιώνει πληροφορίες, ιδέες και αξίες και έτσι αποκτά γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή/και ικανότητες.

Πηγή: CEDEFOP - Terminology of European education and training policy

5.1 - Εντάξτε την εποικοδομητική κριτική στις καθημερινές πρακτικές και διαδικασίες

Περίληψη

Μια από τις θεμελιώδεις δεξιότητες που πρέπει να κατέχετε ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας είναι να μπορείτε να προσφέρετε και να λαμβάνετε εποικοδομητική κριτική, καθώς και να δημιουργείτε το κατάλληλο περιβάλλον και εργαλεία για την ενθάρρυνση της εποικοδομητικής κριτικής εντός της ομάδας σας. Η ένταξη της εποικοδομητικής κριτικής στις καθημερινές πρακτικές και διαδικασίες δύναται να οδηγήσει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

4.6 - Εξωτερική αξιολόγηση

Περίληψη

Τα σχόλια συνήθως συλλέγονται από τους/τις μαθητές/-τριες και τους/τις εκπαιδευτές/-τριες και εκπαιδευτικούς, αλλά εσείς, ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας, δεν θα πρέπει να υποτιμάτε τη σημασία της λήψης εξωτερικών σχολίων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της κατάρτισης που παρέχετε.

4.5 - Συλλογή δεδομένων

Περίληψη

Ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη σημαντικότητα της συλλογής δεδομένων. Συλλογή δεδομένων είναι η συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων για επίσημες στατιστικές και απαιτεί την εξέταση, τη μελέτη, τον έλεγχο και την αμφισβήτηση των δεδομένων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν μοτίβα, ανωμαλίες και τάσεις σε αυτά.

4.2 - Σχόλια μαθητών/ τριών – περιβάλλον διδασκαλίας

Περίληψη

Ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μαθητές/-τριες έχουν περισσότερη όρεξη για μάθηση όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον διδασκαλίας που καλύπτει τις ανάγκες τους, γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνετε σχόλια από αυτούς/-ές σχετικά με το περιβάλλον διδασκαλίας. Αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά, κατά προτίμηση κάθε τρεις μήνες, και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά το περιβάλλον διδασκαλίας. Με τον καιρό, η πρακτική αυτή θα αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΕΚ.

4.1 - Σχόλια μαθητών/-τριών – μαθησιακή εμπειρία

Περίληψη

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών/-τριών και να παραδοθεί η βέλτιστη δυνατή ΕΕΚ πάνω στην επιχειρηματική εκπαίδευση, ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών/-τριών σας. Έτσι, η εκπαίδευση θα βελτιωθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει επακριβώς τα υφιστάμενα κενά κατάρτισης του/της κάθε μαθητή/-τριας ξεχωριστά.

3.4 - Δίκτυα της ΕΕ για παρόχους ΕΕΚ: μάθηση, ανταλλαγή, συνεργασία

Περίληψη

Παρόλο που το ίδρυμα ΕΕΚ σας και το σύστημα διαχείρισης ποιότητάς του μπορεί να λειτουργεί άψογα, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα μπορείτε να μάθετε από τους άλλους ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου συναντώνται πολλοί διαφορετικοί πάροχοι και ενδιαφερόμενοι. Η συμμετοχή σε εξωτερικά δίκτυα, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να προσφέρετε στο προσωπικό ΕΕΚ σας, αλλά και στους/στις μαθητές/-τριες σας, ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για μάθηση, ανταλλαγή και συνεργασία, καθώς και για να βελτιώσετε την ποιότητα της παρεχόμενης ΕΕΚ σας.

3.2 - Ενισχύστε τη διεθνή κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών

Περίληψη:

Η διεθνής συνεργασία μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια, επισκέψεις μελέτης, κοινά έργα, ή κινητικότητες εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, προσφέρει ευκαιρίες μάθησης, και συνεπώς, βελτίωσης της ποιότητας. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται ενδέχεται να ενισχύουν η μία την άλλη, δημιουργώντας έτσι μια συνέργεια: μια επίσκεψη μελέτης μπορεί να εξελιχθεί σε μια σταθερή συνεργασία και σε πολλαπλές κοινές υλοποιήσεις έργων, ενώ η συμμετοχή σε ένα συνέδριο μπορεί να οδηγήσει σε συχνές επισκέψεις και ανταλλαγές μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/-τριών.

3.1 - Εδραίωση σχέσεων και συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών

Περίληψη

Για να βελτιώσετε την ποιότητα την εκπαίδευσης και να μετατρέψετε το ίδρυμα ΕΕΚ σας σε ένα δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να εδραιώσετε σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, και να τους συμπεριλάβετε στις εκπαιδευτικές πρακτικές σας. Ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, για τους παρόχους ΕΕΚ, η συνεργασία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, και ιδιαίτερα στον εργασιακό κόσμο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης.

2.9 - Οργάνωση των απαραίτητων υποδομών και πόρων

Περίληψη

Ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον προγραμματισμό της διαχείρισης των φυσικών και υλικών πόρων. Ο σωστός και έγκαιρος σχεδιασμός των πόρων είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της κατάρτισης σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης είναι αυτά που υπαγορεύουν τις απαιτούμενες συνθήκες όσον αφορά τις εγκαταστάσεις (υποδομές και χώρος), το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό.

2.8 - Σχεδιασμός της μεθοδολογίας κατάρτισης

Περίληψη

Η μεθοδολογία κατάρτισης αφορά τις μεθόδους που στοχεύουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάρτισης. Για να μπορείτε να εντοπίσετε και να εφαρμόσετε σωστά την μέθοδο κατάρτισης που ταιριάζει καλύτερα στον στόχο του μαθήματος, είναι σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση ποιότητας εντός ενός οργανισμού. Ως Υπεύθυνος/-η Ποιότητας θα πρέπει να διορίσετε έναν/μία υπεύθυνο/-η για τη μελέτη και την έρευνα των καταλληλότερων μεθοδολογιών, καθώς και για την προσαρμογή τους στις ειδικές ανάγκες του οργανισμού.

Subscribe to Μάθηση