Αποτελέσματα

Βασική Ευρωπαϊκή Έκθεση Αναφοράς

Αναλύει την τρέχουσα κατάσταση ως προς τους μηχανισμούς διαχείρισης της  ποιότητας σε πέντε χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία). Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα:

  • Νομικό πλαίσιο και ορισμός της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στο κάθε εθνικό πλαίσιο.
  • Εθνικές διατάξεις, νομοθεσία, κανόνες για την εφαρμογή των κριτηρίων EQAVET και δείκτες για τους μηχανισμούς Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται από τους παρόχους συνεχούς ΕΕΚ.
  • Διαθεσιμότητα υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού / εργαλείων για την εφαρμογή της διαχείρισης  ποιότητας στην ΕΕΚ.

Διαβάστε την Ευρωπαϊκή Έκθεση Βάσης!!

Κοινό πλαίσιο αναφοράς

Είναι το αποτέλεσμα της προσαρμογής των εργαλείων που ορίζονται από τις επίσημες διαδικασίες του EQAVET στην πραγματικότητα της ΕΕΚ και προορίζεται να βοηθήσει τους μελλοντικούς Υπεύθυνους Ποιότητας στην κατανόηση, την έναρξη, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο μιας στρατηγικής διαχείρισης  της ποιότητας.

Το κοινό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

  • Γλωσσάρι
  • Πρότυπες αρχές.
  • Πρακτικές για την αποτελεσματική συμμετοχή των παρόχων και του προσωπικού στο σύνολό του.
  • Εργαλεία για τη χάραξη στρατηγικής για την προσέγγιση των πιο κατάλληλων ενδιαφερομένων.
  • Εργαλεία και μεθοδολογίες για την εφαρμογή μιας στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας.

Διαβάστε το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς!!

Κατευθυντήριες γραμμές

Αποσκοπούν στην παροχή μιας εύκολης, προσβάσιμης, πρακτικής λύσης σε παρόχους ΕΕΚ που επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα πρότυπα EQAVET στους Οργανισμούς τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούν μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω (bottom – up), καθώς δημιουργούνται σε άμεση συνεργασία με τους παρόχους ΕΕΚ προς όφελος άλλων παρόχων ΕΕΚ. Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στη διευκόλυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πλαίσιο EQAVET και στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, ορίζοντας ποιοτικά πρότυπα για προγράμματα ΕΕΚ που θα επηρεάσουν την κατάρτιση σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε τις Οδηγίες  και το σχετικό σχεδιάγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και «Στρατηγική Genie»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Υπεύθυνους Ποιότητας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να εκφράζει με σαφήνεια τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα διαθέτει ο Υπεύθυνος Ποιότητας στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης. Η μαθησιακή διαδικασία συμπληρώνεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί ως «Genie -τζίνι», που στόχο έχει να λειτουργήσει ως ένα πραγματικά διαδραστικό σύστημα που απομακρύνεται από την παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης και επιδιώκει να δώσει το κίνητρο και να κινήσει την περιέργεια του χρήστη.

Συστάσεις Πολιτικής

Οι συστάσεις βασίζονται στα δεδομένα, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που συλλέγονται σε όλη τη διάρκεια του έργου και στοχεύουν στην υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ για την  εφαρμογή των παραγόμενων εργαλείων και πόρων.

Διαβάστε τις Συστάσεις Πολιτικής!

Newsletters

Εγγραφείτε στο Newsletter! Διαβάστε τo καθένα μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους:

Newsletter 1

Newsletter 2