ΒΑΣΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ

Στις 27-28 Ιουνίου 2019, οι εταίροι του έργου IN-QUAL βρέθηκαν για 2η φορά στον Πειραιά (Ελλάδα) για να ολοκληρώσουν τους πρώτους έξι μήνες της εργασίας τους και να σχεδιάσουν τη δημοσίευση της Βασικής Ευρωπαϊκής Έκθεσης.

Το έργο IN-QUAL στοχεύει στην υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της  ποιότητας και στην προώθηση μιας κουλτούρας ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ εμπνευσμένη από τα πρότυπα EQAVET.
   
Από την έναρξη του έργου τον Νοέμβριο του 2018, οι εταίροι ασχολήθηκαν με τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το status quo των διατάξεων διαχείρισης  ποιότητας για την ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Πορτογαλία).
  
Αφού προσπάθησαν να προσδιορίσουν έναν κοινό, εθνικό και ενιαίο ορισμό της επιχειρηματικότητας (που αποδείχθηκε δύσκολο στην πράξη), οι εταίροι ερεύνησαν βαθύτερα το νομικό πλαίσιο της ΕΕΚ στις χώρες τους, καθώς και σε υπάρχουσες διατάξεις και εργαλεία για την εφαρμογή των προτύπων EQAVET.

Null

Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο, κάθε συμμετέχων οργανισμός ήρθε σε επαφή με μια επιλογή παρόχων ΕΕΚ (με έμφαση στη συνεχή ΕΕΚ) για να διερευνήσει περαιτέρω ποια συστήματα διαχείρισης  ποιότητας χρησιμοποιούνται πιο συχνά και πώς διαφορετικοί πάροχοι προσεγγίζουν το έργο της διαχείρισης της ποιότητας. Οι συνεντεύξεις παρήγαγαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και επεσήμαναν το γεγονός ότι οι υπό εξέταση χώρες δεν έχουν ομοιογενή προσέγγιση στη διαχείριση ποιότητας. Κάθε οργανισμός υιοθετεί το δικό του σύστημα και η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε ότι τα πρότυπα EQAVET εξακολουθούν να είναι σχετικά άγνωστα και σχεδόν ανεφάρμοστα. Εκτός από την επιβεβαίωση ότι παρόμοιο status quo εμφανίζεται σε διάφορες χώρες, αυτή η άσκηση χρησίμευσε για να επιβεβαιώσει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μέσα σε επίπεδο ΕΕ και να προωθήσει μια αποτελεσματική και συστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση  της ποιότητας.
 
Τα τελικά αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής φάσης αναλύθηκαν και συντάχθηκαν σε μια Βασική Ευρωπαϊκή Έκθεση Αναφοράς, που είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου.
  
Πριν από το κλείσιμο της συνάντησης, οι εταίροι του έργου εξέτασαν τα επόμενα βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημοσίευση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και την παράλληλη ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών.
 
 Οι εταίροι άφησαν αυτήν τη συνάντηση με μια νέα αίσθηση δέσμευσης και συνεργασίας και με την ανυπομονησία να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για να συγκεκριμενοποιήσουν τη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας ποιότητας στην ΕΕΚ.